umowa czarteru


UMOWA CZARTERU JACHTU

 

Obejmuje czarter jachtu: …….. o nazwie „………”.

Zawarta w dniu ………. pomiędzy Edytą Gluźniewicz zamieszkałym 95-040 Koluszki ul. Wołyńska 6 zwanym dalej Armatorem, a

…………………………zamieszkałym………………………………..………….…legitymującym się dowodem osobistym nr

……………………….. zwanym dalej czarterującym.

Została zawarta umowa najmu jachtu, zwanego dalej czarterem.

& 1

Powyższa umowa została zawarta w celu użytkowania jachtu w celach turystycznych.

& 2

Czarterujący odpowiada materialnie i karnie za przyjęty sprzęt i bezpieczeństwo żeglugi. Wszystkie jachty na śródlądziu mają ograniczenie żeglugi powyżej 4O B.

& 3

Czarterujący nie może bez zgody armatora oddać jachtu w podnajem.

& 4

Czas trwania czarteru określony został od dnia ………. w godzinach ok. ……….

do dnia ………. do godziny …….. .

& 5

Armator zobowiązuje się wydać jacht w porcie …………. nad Zalewem Sulejowskim w stanie przydatnym do omówionego użytku, a czarterujący utrzymać go w takim samym stanie przez okres trwania czarteru. Za nie posprzątany jacht potrącona jest wartość 50 zł z kaucji.

& 6

Drobne naprawy połączone ze zwykłym używaniem jachtu pokrywa czarterujący.

& 7

Czarterujący zobowiązuje się przez czas trwania czarteru do użytkowania jachtu zgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki żeglarskiej. Prowadzący jacht musi posiadać odpowiedni stopień żeglarski. Stopień żeglarski:… …….……….….……..; nr patentu ……….…….

& 8

Bez zgody armatora czarterujący nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji przedmiotu czarteru.

& 9

Armator otrzyma należność za czarter jachtu w wysokości

….. zł x … dni = …. zł

(słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych)

& 10

Czarterujący zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości ok. 30% wartości należności czarteru, tj. ….. zł, do ……… . Wpłata zaliczki jest równoznaczna z rezerwacją terminu czarteru.

& 11

W przypadku rezygnacji z czarteru jachtu przez czarterującego zaliczka nie podlega zwrotowi

& 12

Istnieje możliwość wykorzystania opłaconego czarteru w innym terminie ż ść ł po uzgodnieniu.

& 13

Pozostała należność w wysokości 70% kwoty wynikającej z & 11 niniejszej umowy tj. … zł czarterujący zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia czarteru określonego w & 4 umowy.

& 14

Czarterujący w momencie odbioru jachtu uiszcza kaucję w wysokości ….. zł (słownie: …… złotych)

& 15

Kaucja stanowi zabezpieczenie uszkodzeń stanu technicznego, strat w wyposażeniu jak również konieczności zachowania czystości jachtu po zakończeniu rejsu. Kaucja ulega zwrotowi, gdy jacht oraz wyposażenie jest w stanie pierwotnym.

& 16

Wymagane dokumenty przy odbiorze jachtu:

1. Umowa czarterowa.

2. Dowód osobisty czarterującego.

3. Patent uprawniający do prowadzenia jachtu.

4. Dowody wpłaty.

& 17

W przypadku zwrotu jachtu w terminie późniejszym niż to określa & 4 niniejszej umowy kaucja przepada, a czarterujący za każdą nowo rozpoczętą dobę uiszcza opłatę w wysokości 200 zł.

& 18

Sprawy sporne nie objęte umową będą rozstrzygane w oparciu o Kodeks Cywilny przez Sąd Wojewódzki w Łodzi.

& 19

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana własnoręcznie przez strony.

 

 

           Armator:                                                                                                              Czarterujący:

    Jerzy Gluźniewicz

 

 

Proszę o podpisanie umowy oraz o dokonanie wpłaty zaliczki na konto: …………………………………………………..

 

POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

0 0 votes
Ocena Artykułu